Odszkodowania

Oferta

Vindicatu sp z o.o. prowadzi kompleksową obsługę spraw z zakresu odszkodowań.
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i porady, które w żaden sposób nie zobowiązują do współpracy z naszą firmą.

Zwrot nawiązki

Zwrot kosztów poniesionych przez sprawcę szkody na zapłatę nawiązki na rzecz osoby poszkodowanej.

Bezumowne korzystanie z gruntu.

Przykładowymi elementami infrastruktury ograniczającymi możliwość swobodnego użytkowania gruntu przez właściciela są na przykład:

 • stacje transformatorowe,
 • kable telekomunikacyjne,
 • rurociągi wodociągowe,rurociągi gazowe,
 • przewody energetyczne wraz ze słupami.

Dochodzenie odpłatnej służebności

Instytucja służebności przesyłu, reguluje kwestie korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe. Jej podstawowym celem jest ochrona interesów właścicieli nieruchomości oraz uregulowanie stanu prawnego wszelkich urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach. Dotyczy to między innymi słupów energetycznych, linii wysokiego napięcia, rur gazowych, a także urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę. W wielu przypadkach urządzenia przesyłowe znajdują się na nieruchomościach bez podstawy prawnej. W imieniu właścicieli obciążonych nieruchomości:

 • domagamy się uregulowania stanu prawnego,
 • dochodzimy wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Szkody w uprawach

Właściciel lub posiadacz gruntu rolnego za szkody spowodowane w jego uprawach lub płodach rolnych przez zwierzynę leśną ma prawo do odszkodowania. Szacowanie i wypłata odszkodowań z tytułu takich szkód leży w gestii właściwych obwodów łowieckich, a niektórych wypadkach także nadleśnictw lub władz marszałkowskich. Nierzadko dochodzi do różnicy zdań a nawet sporu co do wysokości odszkodowania należnego za powstałe szkody łowieckie. Pomagamy poszkodowanym uzyskać należne im odszkodowanie, reprezentujemy w mediacjach, uczestniczymy w oględzinach a w razie potrzeby reprezentujemy na drodze postępowania sądowego

Odszkodowanie komunikacyjne

 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, zwłaszcza w przypadku gdy:,
  • powstaje problem z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę (dziury w drodze, drzewo, zniszczona nawierzchnia, nieoznaczone miejsca niebezpieczne
  • zaniżenie kosztów naprawy kosztorysowej przez zastosowanie części alternatywnych, weryfikację stawki za roboczogodzinę, żądanie faktur źródłowych,
 • zwrot kosztów holowania i postoju pojazdu
 • zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
 • odszkodowania za utratę wartości pojazdu

Szkody na osobie

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem szpitalnym i pozaszpitalnym (np. prywatne wizyty),
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem samego poszkodowanego, jak również odwiedzin szpitalnych osób bliskich,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów zniszczonej odzieży,
 • zwrot kosztów związanych z opieką osób trzecich,
 • renta wyrównująca utratę dochodów (w przypadku niezdolności do pracy),
 • w sytuacji zwiększenia potrzeb – zwrot wydatków.

Śmierć osoby bliskiej

 • w przypadku śmierci osoby bliskiej, przysługuje odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej dla osób uprawnionych (np. małżonek zmarłego, zstępni i wstępni)
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po śmierci osoby bliskiej,
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem.

Wypadki przy pracy, w drodze do lub z pracy

poszkodowanemu przysługuje:

 • stosowne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę związaną z obrażeniami ciała,
 • zwrot ewentualnych kosztów leczenia szpitalnego oraz pozaszpitalnego,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem samego poszkodowanego, jak również odwiedzin szpitalnych osób bliskich,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów związanych z opieką osób trzecich,
 • renta wyrównująca utratę dochodów (w przypadku niezdolności do pracy),
 • w sytuacji zwiększenia potrzeb – zwrot wydatków.
 • osoby uprawnione do świadczenia alimentacyjnego, w przypadku śmierci zobowiązanego, mogą ubiegać się o rentę od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela,
 • odprawa pośmiertna.

Szkody za błędy w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce medycznej jest spowodowany winą personelu medycznego. Pogłębiająca się świadomość prawna osób korzystających ze świadczeń medycznych, doprowadziła do zwiększenia liczby pozwów związanych z wypłatą odszkodowania za błąd w sztuce medycznej.
W związku z wystąpieniem przedmiotowego zdarzenia, poszkodowany może ubiegać się o:

 • zwrot kosztów związanych z dodatkowym leczeniem, zakupem specjalistycznego sprzętu, rehabilitacją, dostosowaniem lokalu mieszkalnego do potrzeb poszkodowanego,
 • zwrot kosztów opieki sprawowanej przez osoby trzecie, zadośćuczynienie za ból, cierpienie, kalectwo etc.,
 • rentę w przypadku trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy,
 • rentę w przypadku zwiększenia się potrzeb życiowych

Wypadki w gospodarstwach rolnych

W przypadku zaistnienia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, zaistniałego w skutek wypadku związanego z prowadzeniem działalności rolniczej, rolnikowi przysługuje odszkodowanie. W przypadku śmierci rolnika odszkodowanie należne jest członkom jego rodziny.

Ponadto osoby prowadzące działalność rolniczą podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Biorąc pod uwagę charakter tej działalności, liczbę zatrudnionych osób, użycie dużych maszyn i prowadzenie częstych prac polowych jest to rozwiązanie niezbędne. Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim osoby poszkodowane działalnością rolnika, a także osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym lub pracujących w tym gospodarstwie.

Poszkodowanemu w takim przypadku przysługuje:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem szpitalnym i pozaszpitalnym (np. prywatne wizyty),
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem samego poszkodowanego, jak również odwiedzin szpitalnych osób bliskich,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zwrot kosztów zniszczonej odzieży,
 • zwrot kosztów związanych z opieką osób trzecich,
 • renta wyrównująca utratę dochodów (w przypadku niezdolności do pracy),
 • w sytuacji zwiększenia potrzeb – zwrot wydatków.

Odszkodowanie za pogryzienie

W przypadku zaistnienia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, zaistniałego w skutek wypadku związanego z prowadzeniem działalności rolniczej, rolnikowi przysługuje odszkodowanie. W przypadku śmierci rolnika odszkodowanie należne jest członkom jego rodziny.

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem szpitalnym i pozaszpitalnym (np. prywatne wizyty),
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem samego poszkodowanego, jak również odwiedzin szpitalnych osób bliskich,

Inne

 

Zleć bezpłatną wycenę

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer Kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Krótki Opis Sprawy